Svar fra Kulturministeren

I december skrev jeg en mail til Kulturministeren om den bekymrende udvikling i bekæmpelsen af piratkopiering, hvor jeg satte spørgsmålstegn ved det rigtige i at lade indehaverne af ophavsret jage lovovertrædere og uddele bøder med trussel om en dyr retssag. I dag fik jeg svar fra en af de ansatte i Kulturministeriet, og her bringer jeg svaret i sin helhed.

Håndhævelse af ophavsretten

Kære Ricco Førgaard

Tak for din e-mail af 28. december 2010 til kulturministeren, hvor du kommenterer en artikel i Politiken om retstilstanden i Tyskland for så vidt angår håndhævelse af ophavsretten. Kulturministeren har bedt mig besvare din henvendelse.

Kulturministeren nedsatte i december 2009 et udvalg, som har til opgave at undersøge mulighederne for en forbedret retshåndhævelse af ophavsretten, når det gælder ophavsretskrænkelser på internettet. Udvalget skal samtidig beskrive og undersøge mulighederne for udviklingen af lovlige alternativer/nye forretningsmodeller.

Udvalget har snart færdiggjort sit arbejde og forventes at afgive sin rapport om kort tid. De problemstillinger, som du rejser, har indgået i udvalgets drøftelser, og udvalget er opmærksom på, at en af måderne, hvorpå man kan begrænse ophavsretskrænkelser på internettet, er ved at rettighedshaverne i samarbejde med andre relevante aktører udvikler nye forretningsmodeller. Dette kan imidlertid ikke stå alene; det er vigtigt, at rettighedshaverne sideløbende har gode muligheder for at håndhæve deres ophavsrettigheder ved hjælp af de til rådighed værende retsmidler.

Med venlig hilsen

Martin Kyst

Der bliver egentlig ikke sagt noget nyt eller på anden måde noget, der virker fortrøstningsfuldt. At alternative forretningsmodeller bliver nævnt, synes jeg dog er positivt, og jeg glæder mig til at se, hvordan det bliver behandlet i rapporten. Mest af alt “glæder” jeg mig dog til at se, om og hvordan rettighedshaverne får lov at håndhæve sin ret.